BOVEND'AERDE & MANSHOVEN , Geassocieerde notarissen in Zonhoven

 

BOVEND'AERDE & MANSHOVEN

Geassocieerde notarissen in Zonhoven

35

Welke kosten van onderhoud en herstelling zijn ten laste van de huurder en welke ten laste van de verhuurder?

Sinds de herziening van de huurwetgeving die in voege is getreden in 2007 is de plaatsbeschrijving verplicht.

Dankzij de plaatsbeschrijving heeft men een exact beeld van de toestand waarin de woning zich bevond bij de aanvang van de huur. Die moet worden opgemaakt, tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn of uiterlijk tijdens de eerste maand van de bewoning en moet als bijlage worden geregistreerd samen met het huurcontract.

Een kb bepaalt dat de verhuurder verplicht is het verhuurde goed in zodanige staat te onderhouden dat het kan dienen tot gebruik waartoe het verhuurd is.
Daarnaast stelt de wet in een verplichtende regel dat alle herstellingen, andere dan de huurherstellingen, ten laste van de verhuurder vallen.
De huurder is gehouden om de verhuurder desgevallend te verwittigen van beschadigingen aan het gehuurde goed en van herstellingen die noodzakelijk zijn. De huurder dient ook in te staan voor de huurherstellingen. 'Huurherstellingen' zijn herstellingen die door het plaatselijk gebruik als zodanig beschouwd worden, alsook de geringe herstellingen tot onderhoud. De wet stelt echter een belangrijke grens aan deze verplichtingen van de huurder: geen van de herstellingen die geacht worden ten laste van de huurder te zijn, komt voor rekening van de huurder wanneer alleen ouderdom of overmacht daartoe aanleiding hebben gegeven.
 

.